30 Sep 2014

† 27. September 2014, Elfriede Höntzsch, geb. Kurzwig

Höntzsch Elfriede


27 Sep 2014

† 10. September 2014, Christa Dittmer, geb. Broja

Dittmer Christa


27 Sep 2014

† 13. September 2014, Ilse Matthies, geb. Wedemann

MAtthies Ilse


27 Sep 2014

† 5. September 2014, Günther Pagels

Pagels GüntherPagels Günther Trauerdank


26 Sep 2014

† 24. September 2014, Karl Blecken

Blecken KarlBlecken Karl Trauerdank


25 Sep 2014

† 23. September 2014, Willi Ohlde

Ohled TrauerdankOhlde Willi


23 Sep 2014

† 15. September 2014, Ulrike Will, geb. Nieber

Will Ulrike


15 Sep 2014

† 30. August 2014, Walter Höckendorff

Höckendorff Walter


3 Sep 2014

† 1. September 2014, Renate Poppe, geb. Steffen

Poppe RenatePoppe Renate Trauerdank